Ogólne Warunki Sprzedaży

§1

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) stosuje się do wszystkich umów sprzedaży rzeczy ruchomych (dalej Towar) zawieranych przez Centrum Ogrodnicze „POLGER” sp. z o.o. (dalej Polger), 32-126 Zofipole 144, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405253, NIP 6821767088, kapitał zakładowy 1.800.000 zł jako sprzedającym z Kupującymi nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Zmiana postanowień OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Uzgodnienia poczynione pisemnie między stronami mają pierwszeństwo przez postanowieniami OWS
 4. Inne niż OWS ogólne warunki mogą mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy Polger pisemnie wyrazi zgodę na ich stosowanie.

§2

 1. Sprzedaż Towaru następuje na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 2. Jeżeli strony dokonają ustaleń dotyczących sprzedaży ustnie, w tym przy pomocy środków umożliwiających komunikację na odległość, winny dokonać potwierdzenia poczynionych ustaleń w formie pisemnej, faksem lub mailem.

§3

 1. Wydanie Towaru następuje w siedzibie Polger w normalnych godzinach pracy Polger, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 2. Jeżeli transport Towaru leży po stronie Polger wówczas dostawa będzie następowała w dni powszednie – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Rozładunek na koszt i ryzyko Kupującego.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia niezwłocznego, sprawnego rozładunku. W przypadku opóźnień w rozładunku leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia powstałych z tego tytułu szkód.
 4. W wypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego Towaru w umówionym terminie Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione w związku z nieodebraniem Towaru, w tym za koszty magazynowania.
 5. W wypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego Towaru w przeciągu 30 dni od umówionego terminu, Polger ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z zachowaniem prawa do naliczenia kupującemu kary umownej w wysokości 15% ceny za nieodebrany towar. Jeżeli jednak Towarem są maszyny lub urządzenia, Polger ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 35% ceny przy odstąpieniu. Zapłata kary umownej następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§4

 1. Polger pakuje Towar w sposób zwyczajowo przyjęty, chyba że Towaru się nie pakuje.
 2. Koszty utylizacji opakowania ponosi Kupujący chyba, że Polger zażąda zwrotu opakowania. Zwrot opakowania następuje na koszt Polger.

§5

 1. Kupujący dokonuje kontroli dostarczonego towaru obejmującej w szczególności sprawdzenie rodzaju, ilości i jakości. Kontrola następuje w chwili wydania Towaru.
 2. Kupujący traci prawo do powoływania się na braki ilościowe lub jakościowe Towaru, jeżeli nie zawiadomi Polger o charakterze występujących braków w ciągu 7 dni od chwili, w której niezgodności zostały przez Kupującego ujawnione lub powinny być ujawnione przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Towar objęty jest gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub inny podmiot wprowadzający Towar do obrotu.
 4. Polger nie udziela odrębnej gwarancji jakości na Towar.
 5. Warunku udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna lub inny dokument.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność Polger z tytułu rękojmi. Polger ponosi jednak odpowiedzialność za wady prawne Towaru na zasadach ogólnych.

§6

Odpowiedzialność Polger z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest uzależniona od winy i ogranicza się wyłącznie do straty rzeczywistej (damnum emergens). Polger  nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utracone korzyści i nałożone na Kupującego kary umowne.

§7

Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swych obowiązków, jeżeli będzie to następstwem siły wyższej. Strona zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanym wpływie siły wyższej na realizację niniejszej umowy.

§8

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziały się wykonując obowiązki nałożone umowa, albo o których dowiedziały się przy okazji wykonywania obowiązków nałożonych umową.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych.
 3. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 1 tylko do celów wynikających z umowy albo do celów związanych z umową.
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy gaśnie z upływem 2 lat od dnia wygaśnięcia umowy.
 5. Strona, która naruszy obowiązek zachowania tajemnicy, będzie zobowiązana do naprawienia drugiej Stronie szkody wynikłej z naruszenia.

§9

 1. Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie spory wynikające z umow lub związane z umowami rozstrzygają sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Polger.
 3. Strony składają oświadczenia dotyczące umów, pod adresami podanymi na fakturze lub zamówieniu. Zmiana adresu wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej strony. Nie powiadomienie o zmianie adresu, powoduje, że doręczenie pod niezmieniony adres jest skuteczne. Datą doręczenia jest wówczas data pierwszego awiza.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWS i umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Ogólne Warunki Sprzedaży

przyjęte uchwałą Zarządu

Centrum Ogrodnicze „POLGER” sp. z o.o.

nr 1  z dnia 18.10.2018